Nút Liên hệ với nhiều tùy chọn cho Blogspot

Nút Liên hệ với nhiều tùy chọn cho Blogspot
Thay vì phải tạo từng nút Facebook messenger, Zalo chat, Skype chat, Gửi email thì tại sao bạn không gộp chúng thành một menu và sử dụng nút hiển thị menu đó khi click hay hover vào nút, rất tiện lợi phải không 😃

Tích hợp nút Liên hệ với nhiều tùy chọn cho Blog

Ngoài ra nút Liên hệ này cón có thêm một tính năng nữa cũng rất hay đó là sử dụng cookies hiển thị dòng text "Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn!" khi load trình duyệt, và dòng text sẽ không hiển thị trở lại khi một người click vào nút đóng hay mở menu.

Cách thực hiện rất đơn giản các bạn chỉ cần thêm một tiện ích HTML/Javascript sau đó chèn code sau:

Copy

<!-- arcontactus widget -->

<link href='https://vietblogdao.github.io/style/arcontactus.css' rel='stylesheet'/>

<script src='https://vietblogdao.github.io/script/arcontactus.js' type='text/javascript'/>

<div id='arcontactus'></div>

<script>//<![CDATA[

var arCuMessages = ["Xin ch\u00e0o!", "T\u00f4i c\u00f3 th\u1ec3 gi\u00fap g\u00ec cho b\u1ea1n?"];

var arCuLoop = false;

var arCuCloseLastMessage = false;

var arCuPromptClosed = false;

var _arCuTimeOut = null;

var arCuDelayFirst = 2000;

var arCuTypingTime = 2000;

var arCuMessageTime = 4000;

var arCuClosedCookie = 0;

var arcItems = [];

window.addEventListener('load', function() {

  arCuClosedCookie = arCuGetCookie('arcu-closed');

  jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.init', function() {

    if (arCuClosedCookie) {

      return false;

    }

    arCuShowMessages();

  });

  jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.openMenu', function() {

    clearTimeout(_arCuTimeOut);

    arCuPromptClosed = true;

    jQuery('#contact').contactUs('hidePrompt');

    arCuCreateCookie('arcu-closed', 1, 30);

  });

  jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.hidePrompt', function() {

    clearTimeout(_arCuTimeOut);

    arCuPromptClosed = true;

    arCuCreateCookie('arcu-closed', 1, 30);

  });

  var arcItem = {};

  arcItem.id = 'msg-item-1';

  arcItem.class = 'msg-item-facebook-messenger';

  arcItem.title = 'Messenger';

  arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M224 32C15.9 32-77.5 278 84.6 400.6V480l75.7-42c142.2 39.8 285.4-59.9 285.4-198.7C445.8 124.8 346.5 32 224 32zm23.4 278.1L190 250.5 79.6 311.6l121.1-128.5 57.4 59.6 110.4-61.1-121.1 128.5z"></path></svg>';

  arcItem.href = 'https://m.me/kequaduongvodanh';

  arcItem.color = '#567AFF';

  arcItems.push(arcItem);

  var arcItem = {};

  arcItem.id = 'msg-item-9';

  arcItem.class = 'msg-item-telegram-plane';

  arcItem.title = 'Zalo Chat';

  arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M446.7 98.6l-67.6 318.8c-5.1 22.5-18.4 28.1-37.3 17.5l-103-75.9-49.7 47.8c-5.5 5.5-10.1 10.1-20.7 10.1l7.4-104.9 190.9-172.5c8.3-7.4-1.8-11.5-12.9-4.1L117.8 284 16.2 252.2c-22.1-6.9-22.5-22.1 4.6-32.7L418.2 66.4c18.4-6.9 34.5 4.1 28.5 32.2z"></path></svg>';

  arcItem.href = 'https://zalo.me/0908562750';

  arcItem.color = '#1EBEA5';

  arcItems.push(arcItem);

  var arcItem = {};

  arcItem.id = 'msg-item-6';

  arcItem.class = 'msg-item-skype';

  arcItem.title = 'Skype Chat';

  arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M424.7 299.8c2.9-14 4.7-28.9 4.7-43.8 0-113.5-91.9-205.3-205.3-205.3-14.9 0-29.7 1.7-43.8 4.7C161.3 40.7 137.7 32 112 32 50.2 32 0 82.2 0 144c0 25.7 8.7 49.3 23.3 68.2-2.9 14-4.7 28.9-4.7 43.8 0 113.5 91.9 205.3 205.3 205.3 14.9 0 29.7-1.7 43.8-4.7 19 14.6 42.6 23.3 68.2 23.3 61.8 0 112-50.2 112-112 .1-25.6-8.6-49.2-23.2-68.1zm-194.6 91.5c-65.6 0-120.5-29.2-120.5-65 0-16 9-30.6 29.5-30.6 31.2 0 34.1 44.9 88.1 44.9 25.7 0 42.3-11.4 42.3-26.3 0-18.7-16-21.6-42-28-62.5-15.4-117.8-22-117.8-87.2 0-59.2 58.6-81.1 109.1-81.1 55.1 0 110.8 21.9 110.8 55.4 0 16.9-11.4 31.8-30.3 31.8-28.3 0-29.2-33.5-75-33.5-25.7 0-42 7-42 22.5 0 19.8 20.8 21.8 69.1 33 41.4 9.3 90.7 26.8 90.7 77.6 0 59.1-57.1 86.5-112 86.5z"></path></svg>';

  arcItem.href = 'skype://nguyenanhtuan2401_2?chat';

  arcItem.color = '#1C9CC5';

  arcItems.push(arcItem);

  var arcItem = {};

  arcItem.id = 'msg-item-7';

  arcItem.class = 'msg-item-envelope';

  arcItem.title = 'Gửi Email';

  arcItem.icon = '<svg  xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M464 64H48C21.5 64 0 85.5 0 112v288c0 26.5 21.5 48 48 48h416c26.5 0 48-21.5 48-48V112c0-26.5-21.5-48-48-48zM48 96h416c8.8 0 16 7.2 16 16v41.4c-21.9 18.5-53.2 44-150.6 121.3-16.9 13.4-50.2 45.7-73.4 45.3-23.2.4-56.6-31.9-73.4-45.3C85.2 197.4 53.9 171.9 32 153.4V112c0-8.8 7.2-16 16-16zm416 320H48c-8.8 0-16-7.2-16-16V195c22.8 18.7 58.8 47.6 130.7 104.7 20.5 16.4 56.7 52.5 93.3 52.3 36.4.3 72.3-35.5 93.3-52.3 71.9-57.1 107.9-86 130.7-104.7v205c0 8.8-7.2 16-16 16z"></path></svg>';

  arcItem.href = 'mailto:contact.vietblogdao@gmail.com';

  arcItem.color = '#FF643A';

  arcItems.push(arcItem);

  var arcItem = {};

  arcItem.id = 'msg-item-8';

  arcItem.class = 'msg-item-phone';

  arcItem.title = 'Call 0908562750';

  arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M493.4 24.6l-104-24c-11.3-2.6-22.9 3.3-27.5 13.9l-48 112c-4.2 9.8-1.4 21.3 6.9 28l60.6 49.6c-36 76.7-98.9 140.5-177.2 177.2l-49.6-60.6c-6.8-8.3-18.2-11.1-28-6.9l-112 48C3.9 366.5-2 378.1.6 389.4l24 104C27.1 504.2 36.7 512 48 512c256.1 0 464-207.5 464-464 0-11.2-7.7-20.9-18.6-23.4z"></path></svg>';

  arcItem.href = 'tel:0908562750';

  arcItem.color = '#4EB625';

  arcItems.push(arcItem);

  jQuery('#arcontactus').contactUs({

    items: arcItems

  });

});

//]]></script>

<!-- end arcontactus widget -->


Hoặc nếu không các bạn có thể chèn đoạn code trên trực tiếp trong template ngay trước thẻ đóng </body/> thì hay hơn.

Trong đoạn code trên các bạn hãy để ý các dòng màu đỏ và thay cho phù hợp, lưu ý 30 là số ngày hết hạn cookies trong trường hợp người dùng không xóa lịch sử trình duyệt và dòng text sẽ hiển thị trở lại.

Đăng bởi : Doan Nguyen Nút Liên hệ với nhiều tùy chọn cho Blogspot Đánh giá: 9.1 / 10

0 Nhận xét